ŠiVartojoAsmensDuomenòPrivatumoPolitika(托莱豪 - Privatumo Politika)Taikoma Visai Informakijai,Kurić“Turbocentras UAB”Tinklalapiai Gali Gauti ApieNaudotojąNaudodamiesiįmonėssneumentoSvetaine。

1。时间ŲAPIBRĖŽima

1.1。Šioje privatumo politikoje vartojami šie terminai:

1.1.1。Bendrovės“TurboCentras”svetainės administracija (toliau vadinama“administracija”)- įgalioti bendrovės“TurboCentras”darboutojai, kurie tvarko naudotojo asmens duomenis。

1.1.2。“Asmens duomenys”- bet kokia informacija, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su konkrečiu arba nustatytu asmeniu (Asmens duomenų subjektas, vartotojas)。

1.1.3。“AsmensDuomenýVirarkymas” - Tai Bet Koks Veiksmas(Operacija)ArbaVeiksmë(Operacijć)rinkinys,Atliekamas Naudojant Automatavimo Primones Ar NenaudojantJųSuAsmeniniais Duomenimis。

1.1.4。“AsmensDuomenōkonfidencialumas” - Reikalavimas,Kad Outeratius Ar Kitas Asmuo,KurisTurigigōPrie AsmensDuomenë,LaikytųsiReikalavimoNeleistiJųPlatInti是Asmens Sutikimo ArdėlkitųTeisinićPriežasčić。

1.1.5。“Svetain�snaudotojas”(托里塔·瓦那纳斯“Naudotojas”Arba“Vartotojas”) - Asmuo,Kuris TuriPrieigōPrie SvetainėIR Naudoja Svetainę每互联网ą。

1.1.6。“饼干”arba“slapukas” - 泰yramağasumenenųrinkinys(failas),伊斯蒂斯塔斯Serveriu Ir saugomas vartotojo Kompiuteryje,KurįVartotojoNaršyklėkiekvienąkartąsiunčiaįsvetain�sserverįhttp /httpsužklausoje,kaskart bandydami atidaryti svetainė刺激。

1.1.7。“IP Adresas” - Yra Unikalus Tinklo Mazlo(Kompiuterio)AdresasKompiuterićTinkle,Pastatytas Naudojant IP Protokolą。

1.1.8。“Svetainė”- bendrovės“TurboCentras”tinklalapiai, esantys šios įmonės domenų varduose, iš kurių vienas puslapis šiuo metu peržiūrimas。

2。Bendrosios nuostatos.

2.1。Naudojant svetainę vartotojas reiškia, kad priima šią privatumo politiką ir vartotojo asmens duomenų apdorojimo sąlygas。

2.2。他的政见是私人的sąlygomis,他的名字是svetainės naudojimą。

2.3。Šiprivatumo politika taikoma tik“turbocentras”svetainėms。Bendrovōs“TurboCentras”Svetainėnekontroliuoja irnėraatsakaaužtrečiųjəšaliųsvetaines,įkuriasvartotojasgali pereiti naudojant“turbocentras”svetainėjeesančiasnuorodas。

2.4。Svetain�sserviceacijanetikrinabendrovōs“turbocentras”svetainėėandotojopateiktųasmensduomenýtikslumo。

3.Privatumo Politikos Objektas.

3.1。对privatumo政治报nustatosvetainėsadministracijosįsipareigojimusneatskleisti asmensduomenųkonfidencialumo IR nustato asmensduomenųapsaugosrežimą,saugant duomenis,kurias naudotojas,pateikiasvetainėsadministracijai,registruodamasissvetainėje亚巴pateikdamasužsakymąDELprekiųpirkimo。

3.2。Asmens duomenis, kuriuos leidžiama tvarkyti pagal šią privatumo politiką, vartotojas pateikia užpildydamas TurboCentras tinklalapiuose pateiktas registracijos formas ir pateikia šią informaciją:

 • VartotojoVardąiR Pavardė;
 • Vartotojo kontaktinis电话号码;
 • Vartotojo elektroninio pašto adresas(电子邮件);
 • prekiųpristatymo这ą;
 • vartotojo gyvenamoji vieta;
 • vartotojo kompiuterio IP-adresą。

3.3。Svetainėapsaugošiuosduomenis,Kurie自动机场Perduodami,kailankotōssvetainėspuslapiuose:

 • IP这ą;
 • Informacija iš slapukų failo;
 • Informacija apie naršyklę (arba kitą programą, kuri naudoja svetainę);
 • Prieigos prie svetainės laiką;
 • aplankytųsvetainėp p adresus;
 • Svetainės“referrer”(ankstesnio puslapio adresas)。

3.3.1。Vartotojo slapukai naudojami griežtai tikslams, neurodytiems šios privatumo politikos punkte 4。Išjungus slapukus, negalėsite pasiekti tam tikrų svetainės dalių, kurioms reikia autentiškumo。

3.3.2。Svetainėrenkastatistikąapielankytojųip adresus。Šifiginalijanaudojama norint nustatyti irišspręsti技术问题,kontroliuotifinansiniųmokėjiməteisėtumą。

3.4。Bet Kokia Kita Asmenine InformAcija,NenurodytaAukščiau(Pirkimo Istorija,NaudojamosNaršyklėsSistemosir kt。),Saugiai saugoma IrNeatskleidžiama,伊斯科鲁斯·埃尔图·斯图斯·斯图斯·斯图斯·普罗伊斯·普雷斯·普罗茨·普罗茨·普罗茨·普罗茨·普利蒂塔斯5.2。5.3红外。

4.Naudotojo asens informacijo surinkimo tikslai

4.1。Naudotojo asmeninius duomenis svetainės administracija gali naudoti tikslams:

以下4.4.1。Įregistruoto vartotojo identifikavimas užsakymo pateikimui ir (arba) prekių pardavimo sutarties sudarymui nuotoliniu būdu su bendrove“TurboCentras”。

4.1.2。Prigigos Prie NaudotojoAsmeninićSvetainėųduėsuteikimas。

4.1.3。Ryšių su vartotoju nustatymas, įskaitant pranešimų, prašymų siuntimą, paslaugų teikimo, vartotojo užklausų ir užsakymų apdorojimo。

4.1.4。Vartotojo vietovės nustatymas, sukčiavimo preventcijai。

4.1.5。Vartotojo pateiktų asmens duomenų autentiškumui ir patvirtinimui。

4.1.6。Nautotojo PaskyrosKřrimui,Galimybei Naudoti PirkiniuKrepšelý。

4.1.7。Užsakymo būsenos pranešimams svetainės naudotojui。

4.1.8。Mokėjimųapdorojimui ir gavimui,Mokesčiųarmokesčićlengvatī芭堤蒂蒂蒂姆

4.1.9。Sutikimui Vartotojui Efektyvios Pagalbos,esant Techniniams Ar Kitokiems问题组。

4.1.10。Vartotojui sutikus, produktų atnaujinimų, specialių pasiūlymų, informvimas apie kainas, informacinių biuletenių ir kitos informacijos pateikimas,“TurboCentras”vardu arba bendrovės“TurboCentras”partnerių vardu。

4.1.11。reklaniinėsveiklosįgyvendinimassu vartotojo sutikimu。

5.AsmeninĖs informacijos apdorojimo metodai ir sĄlygos

5.1。Vartotojo asmens duomenų tvarkymas atliekamas be jokių terminų bet kokiu teisiniu būdu, įskaitant asmens duomenis informacinėse sistemose naudojant automatikos įrankius arba nenaudojant tokių priemonių。

5.2。Vartotojas sutinka,科安达svetainė年代administracija turi teięperduoti asmens duomenis混乱关系čiosiomsš阿利姆,tokiems kaip kurjeriųtarnyboms, pašorganizacijoms, telekomunikacijųoperatoriams下来tam科安达įvykdytųbendrovė年代“TurboCentras svetainė我pateiktąvartotojo užsakymą,įskaitant prekiųpristatymą。

5.3。Nautotojo Asmens Duomenys GaliBūtiPerduodamiįįgaliotajaiValdžiosinstitucijai tik teisings aktuose nustatytais pagrindais ir tvarka。

5.4。Kai Asmens Duomenys Prarandami ArbaAtskleidžiami,Svetainėsnes​​siveracijaInformuojaNautotojąalmensDuomenýPraradimąArAtskleidim‖。

5.5。Svetainės administracija imasi būtinų organizacinių ir techninių priemonių, kad apsaugotų naudotojo asmeninę informaciją nuo neteisėtos arba netyčinės prieigos, sunaikinimo, keitimo, blokavimo, kopijavimo, platinimo ir kitų neteisėtų trečiųjų asmenų veiksmų。

6.Šalićųsipareigojimai.

6.1。Vartotojas (naudotojas) privalo:

6.1.0。Perskaityti šį dokumentą, taip pat šios svetainės nauduojimo taisykės ir sąlygas。Priimti arba atmesti aprašytas taisykės ir sąlygas。vartotojas nesutinka su bet kuria šio dokumento pastraipa arba Jei nesutinka su svetainės taisyklėmis, vartotojas tursdamas nutraukti naudojimąsi šia svetaine。

但是。Pateikite informaciją apie asmeninius duomenis, reikalingus įmonės“TurboCentras”svetainės naudojimui。

6.1.2。Atnaujinti,PapildytiPateiktąfignacijćApieAsmens Duomenis,JEIŠiąfignacijąPakeisite。

6.2。Svetainė年代administracija privalo:

6.2.0。Vartotojui paprašius, administracija sutinka nedelsiant ištrinti vartotojo paskyrą ir visą vartotojo asmeninę informaciją。Prašymą pašalinti naudotojo duomenis galima siųsti kontaktine forma arba bet kurio kitu vartotojui patogiu būdu。

6.2.1。Naudoti GautaInformacijć,Tik Tikslams,NurodytiemsŠiosPrivatumo Politikos 4 Skyriuje。

6.2.2。Užtikrinti, kad konfidenciali informacija būtų laikoma paslaptyje ir nebūtų atskleista, pakeista ar perduota kitiems naudotojams išankstinio vartojo sutikimo, išskyrus atvejus, kurie nurodyti p. 5.2。5.3红外。šios privatumo politikos。

6.2.3。IMTIS AtsargumoPrimemonić,KadBūtųApsaugotas Vartotojo AsmensDuomenýKonfidencialumasPagalTvarký,Kuri Paprastai Naudojama Tokios Informakijos Apsaugai Esamoje verslo apyvartoje。

7.Šaliųatsakomybė.

7.1。Administracija, kuri neįvykdė savo įsipareigojimų, atsako už naudotojo patirtus nuostolius, susijusius su asens duomenų piktnaudžiavimu, pagal įstatymus, išskyrus atvejus, numatytus p. 5.2。5.3点。7.2红外。šios privatumo politikos。

7.2。AsspertaCijanėraatsaaberauìkonfidencialiąformanacijąjeiguŠiafignaciją:

7.2.1。塔波vieša prieš jos praradimą ar atskleidimą。

7.2.2。Buvo GautaištrečiosiosŠalies,Iki到KolJìGavoSvetainėsnes​​siveracija。

7.2.3。Buvo atskleista su Vartojo Sutikimu。

8.杜松子酒ČŲSPRENDIMAS

8.1。Prieš kreipdamiesi į teismą išspręsti ginčų dėl svetainės naudotojo ir svetainės administracijos santykių, private valote pateikti ieškinį (rašytinis pasiūlymas dėl savanoriško ginčo sprendimo)。

8.2。PretenzijosGavějas每30 Kalendorinių迪伦诺ų诺里卡拉圭莫gavimo dienospranešaIeškovui猿Ieškinionagrinījimorezultatus。

8.3。JEI Susitarimas Nepasiekiamas,GinčasBusPerduotasTeismineiInstititucijai PagalGaliojančiusTeisėsAktus。

9。PAPILDOMOS年代Ą兰戈

9.1。Svetainės administracija turi teisę keisti šią privatumo politiką be vartotojo sutikimo ir įspėjimo。

9.2。Naujoji Privatumo Politikaįsigaliojanuo jos paskelbimosvetainėje,Nebent Kityip Numatyta Naujoje Redakcijoje。

9.3。Dabartinė privatumo politika yra prieinama address www.www.cfhll.com/lt/privatumo-politika.html。